Các ổ dĩa ngoài tên (Label) do người sử dụng đặt còn được Windows gán  cho các ký tự (C:, D:, E:,...), đôi khi các ký tự này không đúng do  việc phân chia hoặc gắn thêm ỗ dĩa sau khi cài đặt Windows, bạn có thể  sắp xếp lại các ký tự ổ dĩa này theo thứ tự hoặc theo ý thích của bạn.
Bài này sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi ký tự của các ổ dĩa, thí dụ trong máy của bạn có ổ dĩa cứng DISK C có ký tự C:, ổ dĩa cứng DISK D có ký tự E: và ổ CD có ký tự là D:

Nhấn phải chuột vào biểu tượng (Icon) My Computer, chọn Manage trong Menu.

 Trong Computer Management chọn Disk Management.


1. Nhấn phải chuột vào ổ dĩa CD-ROM, chọn Change Drive Letter and Path...

  2. Trong Change Drive Letter and Path for D: chọn Change.

 3. Trong Change Drive Letter and Path chọn F, nhấn Ok và khi xuất hiện bảng xác nhận nhấn Yes.

Bây giờ ổ dĩa CD đã được gán ký tự F:
Bạn hãy thay đổi ký tự cho DISK D (E:) thành (D:) bằng cách làm giống như bước 1 và 2, ở bước 3 bạn sẽ chọn D
Bây giờ DISK D được gán ký tự D:
Bạn hãy đổi ký tự của ổ CD từ F: thành E:
Thoát khỏi Computer Management bằng cách nhấn nút X (góc trên bên phải).
Bây giờ ổ dĩa trên máy của bạn có sẽ có các ký tự: DISK C (C:), DISK D (D:) và ổ CD (E:)


 chúc các bạn thành công

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên