Biến iPod touch, iPad thành điện thoại, iPhone thành 2 SIM 2 sóng
Biến iPod touch, iPad thành điện thoại, iPhone thành 2 SIM 2 sóng

Không cần gắn thêm thiết bị lên máy, không cần cài đặt phức tạp, không cần Wi-Fi, bạn vẫn có thể dùng iPod touch và iPad để thực hiện cuộc g...

Xem thêm »
 
Lên