Thích Công Nghệ.Com - MUI là viết tắt của Multilingual User Interface.
Có 2 loại: gói ngôn ngữ MUI hoàn toàn (100%) và bán phần (80% theo như Microsoft) .
Gói MUI 100% thay đổi toàn bộ Windows 7, còn gói bán phần thiếu một số chỗ nhỏ (những chỗ này sẽ được để nguyên gốc tiếng Anh và không phụ thuộc vào ngôn ngữ gốc chọn khi cài Windows):


Bootloader: Multi-boot menu, Safe menu options, Memtest
Administrative Tools: Task Scheduler, Event Viewer, Services, Advanced Firewall...
Group Policy (chỉ Windows 7 Professional/Ultimate)
Một vài chỗ trong phần Trợ Giúp
Những gói ngôn ngữ dưới đây dùng cho 64-bit Windows 7 có cài SP1 hoặc 64-bit Windows 7 RTM (nguyên gốc, không có cài SP).
Sau khi đã cài gói ngôn ngữ MUI, bạn có thể cài thêm Gói ngôn ngữ LIP.

Để biết các thông tin về hệ thống (32/64-bit, có cài SP hay chưa): mở Control Panel -> System and Maintenance -> System hoặc nhấn chuột phải vào Computer icon trong Start menu và chọn Properties.

Tải về gói ngôn ngữ MUI cho 64-bit Windows 7 SP1
(đường dẫn trực tiếp từ Microsoft: dung lượng tập tin từ 44 đến 187 MB)

*** gói ngôn ngữ bán phần, xem thông tin trên đầu trang

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên